پایاننامه مدیریت پروژه

جزئیات انتشار مطلب

PDF: پایاننامه مدیریت پروژه | | http://www7.manooodl.ir/111166/description

با تقدیم احترام، شما به صفحه اختصاصی |پایاننامه مدیریت پروژه| فرود آمده اید.
از حضورتان دلگرمانه خرسندیم.
من، بابک، تحت عنوان اسپانسر تارنمای تخصصی من و او دانلود! امید دارم که پایاننامه مدیریت پروژه دقیقا همان چیزی باشد که می خواهید.
در هر صورت، توضیحاتی از پایاننامه مدیریت پروژه را در زیر مشاهده می فرمایید.

بخشی از متن

پایاننامه-مدیریت پروژه

فهرست مطالب

  • فصل اول: 7

تاریخچه مدیریت پروژه 8

تعاریف مدیریت پروژه 9

  • فصل دوم: 14

دلایل استفاده ازمدیریت پروژه 15

اقدامات مدیریتی 15

وظایف مدیریت پروژه 16

کاربرد‌های مدیریت پروژه 17

  • فصل سوم: 19

فوایدومحدودیت‌های پروژه 20

  • فصل چهارم: 24

فرایند‌های پروژه 25

گروه‌های فرایند 25

تعامل بین فرایندها 27

فرایند‌های عمده واصلی 28

فرایند‌های فرعی وکمکی 29

فرایند‌های اجرایی 30

فرایند‌های کنترلی 31

فرایند‌های اختتامی 32

  • فصل پنجم: 33

نرم افزار (P 3) Primavera Project Planner 34

مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه (OPM 3) 36

شناخت اجزای مدل OPM 337

نتایج وشاخص کلیدی اندازه گیری (KPIS) 38

دسته بندی – نظراجمالی 38

دسته بندی PPP 42

دسته بندی SMCI 42

گام‌های OPM 3 بطور خلاصه 42

ورود به روندبهبود 43

خلاصه ونتیجه گیری 43

  • فصل ششم: 46

فرایند برنامه ریزی محدوده پروژه وورودی‌های آن 47

ورودی‌های برنامه ریزی محدوده 47

ابزارهاوتکنیک‌های فرایند آغاز 47

خروجی‌های فرایندآغاز 48

مدیریت محدوده پروژه 49

ابزارها وتکنیکهاوخروجی‌های فرایندکنترل کلی تغییرات 49

فرایندکنترل کلی تغییرات 50

ورودی‌های فرایندکنترل تغییرات 50

ابزارهاوتکنیک‌های فراینداجرای برنامه پروژه 51

خروجی‌های فراینداجرای برنامه پروژه 51

فراینداجرای برنامه پروژه 52

فرایندتهیه برنامه پروژه 53

مدیریت فرایند‌های پروژه 53

ارتباط فرایندها 53

تشریح مفاهیم 55

واژه نامه انگلیسی – فارسی 57

فهرست منابع 58

...


لینک دانلود

توجه بفرمایید که مطالب مرتبط را نیز چک کنید. حتماً به طور دقیق مرورشان کنید. این کار ممکن است به صرفه‌جویی در هزینه بیانجامد!

بسیار خوب، به ادامه مطلب برو!


مطالب مشابه


جستجو


در تمام مطالب
در پایان نامه‌ها
در ترجمه مقالات